Category Archives: Kiểm định an toàn cầu trục

KIỂM ĐỊNH AN TOÀN CẦU TRỤC

Kiểm định cầu trục hay kiểm định kỹ thuật an toàn cầu trục là quá trình đánh giá sự phù hợp tình trạng kỹ thuật của thiết bị với các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành nhằm đảm bảo an toàn khi sử dụng thiết bị. Đây là hoạt động bắt buộc theo quy định […]